Tájékoztató az energiafelhasználást csökkentő intézkedésekről

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Tokodiak!
A Kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásainak enyhítése érdekében 2022. október 5- én „az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről” szóló 1473/2022. (X.5.) Korm. határo-zatát hozta.
A határozat leírja, hogy az önkormányzat részéről szükséges olyan menedzs-mentterv készítése és a miniszteri biztoshoz történő benyújtása, amelyben bemutatja, milyen intézkedéseket tesz a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében, a rendel-kezésre álló tartalékok felhasználásának ütemezését és amennyiben szüksé-ges, úgy a vagyonértékesítés kapcsán megtenni tervezett intézkedéseket is.
A kialakult helyzetben elengedhetetlen olyan azonnali intézkedések megho-zatala, melyek eredményeként költségcsökkentés érhető el, és megteremthe-tőek az alapvető önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források.
Külön kiemelem, hogy a Tokodi Mesevár Óvoda – Mini Bölcsőde, valamint a Fészek Klub (idősek klubja) üzemeltetése biztosított, azok működésében kor-látozás a jelen helyzet alapján nem várható. További fontos elem, hogy Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra sem vezet be tokodi természetes személyeket terhelő új helyi adót és továbbra sem vezet be telekadót, települési adót.
Sajnos településünk civil szervezetei is elszenvedői a korlátozások negatív ha-tásainak, hiszen a heti vagy havi összejöveteleiket a „fűtési szünet” bevezeté-sével érintett intézmények valamelyikében szokták megvalósítani, amelyek időszakosan nem üzemelnek. Ennek ellenére igyekszünk minden civil szerve-zetnek alternatív megoldást felkínálni a közösségi összejöveteleik megtartásá-nak helyszínére vonatkozólag, legyen szó informális vagy sport célú találkozók-ról.
Továbbá a világban kialakult energiaválság miatt szükségessé válik az ener-giatakarékos gazdálkodás a polgármesteri hivatal tekintetében is. Ezért beve-zetésre kerül a polgármesteri hivatalban a 4 napos munkahét 2022. november 1. napjától 2023. április 15-ig úgy, hogy a pénteki munkaórák a 4 napon idő-arányosan kerülnek elosztásra, illetve a csütörtöki napon is ügyfélfogadást tar-tunk a pénteki nap helyett. A hőmérséklet 20 fokban van maximalizálva a munkával töltött napokon a polgármesteri hivatal épületében.
A hivatal munkarendje az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 7.30-17.30
Kedd: 7.30-17.30
Szerda: 7.30-17.30
Csütörtök: 7.30-17.30
A hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 08.00-12:00, 13:00-16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00-12:00, 13:00-16.30
Csütörtök: 08.00-12:00, 13:00-16.00
Tokod-Üveggyár és Tokod-Ebszőnybánya településrészeken az ügyfélfogadás megszűnik.
A 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet értelmében, mely az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szól, kihirdetésre került, hogy a le-szerződött földgázmennyiség 75%-a használható fel az önkormányzatok ese-tében is, tekintettel az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében.
Fenti rendelet alapján, településünk költségvetését figyelembe véve, valamint az energiahatékonysági szempontokat szem előtt tartva Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi ingatlanok tekintetében a nyitvatartás átmenetileg szüneteltetésre, illetve korlátozásra kerül:
• Liszt Ferenc Művelődési Ház üzemeltetését 2022. november 1-től 2023. április 15. napjáig felfüggesztik
• Népművészeti Alkotóház üzemeltetését 2022. november 1-től 2023. ápri-lis 15. napjáig felfüggesztik
• Kantin és a Lukácsi Máté Művelődési Ház energiahatékony működtetés mellett temperáló fűtéssel
• Nagyközségi Könyvtár energiahatékony működtetés mellett, maximali-zált 20°C fokon történő felfűtése
A 2019-es önkormányzati választásokat követően, legmerészebb álmomban sem gondoltam volna, hogy egy ilyen nehéz és megpróbáltatásokkal teli cik-lus elé nézünk, amely tulajdonképp folyamatosan egyfajta válság menedzse-lésről szól…Azonban hangsúlyozom, hogy a fenti intézkedések és korlátozások bevezetése településünk alapszolgáltatásainak stabil működtetése érdeké-ben születtek (óvodai és bölcsődei ellátás, egészégügyi szolgáltatások, szociá-lis hálózat működtetése, gyermekétkeztetés stb.).
Fent említett intézkedések a 2022. október 24-ei rendes képviselőtestületi ülé-sen a 166/2022. (X. 24.) önkormányzati határozatban került a testület által egyhangúlag elfogadásra.
Tisztelettel kérem Tokod Nagyközség valamennyi lakosának az elkövetkezen-dő időszakhoz a türelmét, megértését, valamint támogatását.
Tokod, 2022. október 28.
Tisztelettel:
Bánhidi László
polgármester

Hibabejelentő

Időpont foglalási kérelem

FONTOS! Ez egy foglalási kérelem, beérkezését követően kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot! Kérjük mielőtt a kérelmet elküldi nekünk, tekintse meg az intézménynaptárt, hogy szabad-e az ön által választott időpont!

Időpont foglalási kérelem

FONTOS! Ez egy foglalási kérelem, beérkezését követően kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot! Kérjük mielőtt a kérelmet elküldi nekünk, tekintse meg az intézménynaptárt, hogy szabad-e az ön által választott időpont!